Online Marketing Bureauet ApS   
Generelle forretningsbetingelserAftalegrundlag

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler indgået mellem Online Marketing Bureauet ApS CVR: 37330019 (Efterfølgende kaldet OMB) og kunden.

OMB leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes samarbejdsaftale med eventuelle tilhørende bilag. Dette være sig opgavens omfang, prisoversigt, tidsplan og andre aftaler nævnt i det endelige aftaledokument.

Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.
E-mail kommunikation anses for et skriftligt medie, hvilket gælder alle steder i forretningsbetingelserne, hvor skriftligt er nævnt.

OMB forpligter sig til, hvis anden aftale ønskes, at fremsende overslag over ydelse og pris inden kunden giver skriftligt accept.

Opsigelse, ændringer og varsel i eksisterende aftale eller køb af tillægsydelse

Ved opskalering af eksisterende aftale eller køb af tillægsydelser eller konsulenttimer er der intet varsel parterne imellem. Det aftales individuelt, hvornår ændringen træder i kraft.
Ved nedskalering af eksisterende aftale, skal kunden varsle OMB efter samme gældende betingelser for opsigelse som anført i aftalen om opgaven.
Ved ændring af eksisterende aftale, fremsendes ny samarbejdsaftale med det aftalte til kunden der skal underskrive digitalt.

OMB oplyser altid skriftligt kunden om, hvis en henvendelse, det være sig opgaver, spørgsmål der ikke direkte relaterer til opgaven eller andet der ligger udenfor opgavens aftalte rammer faktureres til timepris. Kunden skal skriftligt give accept på dette inden opgaven udføres.

Hvis kunden ønsker at opsige sin aftale, skal dette ske med det aftalte opsigelsesvarsel som anført i samarbejdsaftalen/kontrakten. En opsigelse skal ske skriftlig.
Hvis kunden har misligeholdt sine kontraktlige forpligtelser eller dele heraf har OMB ret til at opsige samarbejdet uden varsel.

Gældende timepris i 2024/2025 er 800,- kr eksklusive moms i timen.

Arbejdet udføres af Jimi Hove, og kun ham.

Jimi Hove er efterspurgt som en af Danmarks førende eksperter indenfor særligt SEO og Digital PR. Han bruges blandt andet af Danmarks største medier som ekspert, når at de skal bruge en ekspert indenfor online marketing. Han har medvirket hos Børsen, Politiken, BT, Ekstra Bladet, Zetland og Fagbladet 3F. Han er også ekspertblogger på de største og mest anderkendte iværksætterblogs i Danmark.


Tid forbrugt udover de/den i aftalen opgave faktureres altid til gældende timepris der kan findes på www.onlinemarketingbureauet.dk

Ansvar
Det er OMB’s ansvar, at de leverede serviceydelser holder sig indenfor Dansk lovgivnings rammer.
OMB udarbejder hvis ønsket en oversigt over det 3part software OMB benytter til opgaven.

OMB forpligter sig til før opgaven påbegyndes at fremsende en liste til kunden med krav om nødvendige adgange og materiale for at opgaven kan udføres.

Det er kundens pligt at stille alt materiale samt adgange til rådighed under hele aftalens varighed.

Kunden alene er ansvarlig for data i form af backup af websteder, drev, mapper og filer der benyttes i forbindelse med en given opgave.

Kunden forpligter sig til ved accept af disse forretningsbetingelser, at give OMB adgang til eksisterende website trafikstatistik til analyse og sporingsformål og at give adgang til FTP og anden back-end-adgang til webstedet for at uploade nye websider og foretage ændringer på websider med henblik på on-page optimer.

Kunden accepterer, at OMB ingen indflydelse har på, om kunden opnår succes eller ikke, men udelukkende arbejder med Online Marketing med henblik på at forbedre synlighed og søgemaskineresultater.

Kunden forpligter sig til at samarbejde og følge de råd og forslag, som OMB foreslå for derfor at på sigt opnå bedre resultater.

Kunden forpligter sig til at give OMB de nødvendige tilladelser for at opgaven kan løses (Se mere under tilladelser)


Tilladelser

Kunden giver ved accept af disse forretningsbetingelser tilladelse til at OMB, for at skabe informativt indhold samt til brug i markedsføring, annoncekampagner og medieoptimering, må benytte kundens officielle e-mailadresse med henblik på at anmode om links til brug i markedsføringen, samt at OMB må gøre brug af kundens logoer og øvrige varemærker, webstedets billeder, tekst og materiale, for at skabe informativt indhold samt bruge det til markedsføring, SEO og annoncekampagner som anses for nødvendigt og at OMB må kommunikere direkte med 3. mand for eksempel kundens webdesigner, marketingansvarlige, hvis dette skønnes nødvendigt.

Kunden forpligter sig ved accept af disse forretningsbetingelser til at give OMB adgang til eksisterende website trafikstatistik til analyse og sporingsformål og at give adgang til FTP og anden back-end-adgang til webstedet for at uploade nye websider og foretage ændringer på websider med henblik på on-page optimer

Ophavsret
Kunden garanterer, at alle elementer af tekst, grafik, foto, design, varemærker eller andet grafik leveret til OMB til brug for Online Marketing opgaven er kundens ejendom og hvis ikke, at kunden har indhentet tilladelse fra retmæssig ejer til at benytte materialet til brug for kundens online markedsføring.

Alt grafisk og tekst-materiale udarbejdet af OMB tilhører ved opgavens afslutning tilhører kunden/kundens virksomhed. 

Fortrolighed
Ledelse og ansatte i OMB har under og efter afslutning af samarbejdet pligt til at behandle oplysninger der modtages om kunden og kundens forretningsforhold fortroligt.OMB opbevarer kundes data herunder adgange til onlinetjenester forsvarligt og fortroligt jvf. vores privatlivspolitik.

Kunden må ikke viderebringe, gøre brug af eller sætte andre i stand til at gøre brug af OMB erhvervshemmeligheder herunder arbejdsmetoder eller andre oplysninger uanset art og som ikke er offentligt tilgængeligt.

Betalingsbetingelser
For opgaver der er projektbaseret eller aftalt som en løbende månedlig serviceydelse af Online Marketing Bureauet Aps gælder følgende betalingsbetingelser:
Der udsendes faktura én gang per måned typisk d. 25 eller 26 for indeværende måned.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

For engangsydelser udover det i aftalen gældende, gælder følgende betingelser:
Almindelig timepris.
Der udsendes faktura straks efter opgaven er afsluttet.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

Rykkerprocedure:

Ved for sen betaling udsendes en påmindelse om manglende betaling (straksbetaling)
Modtager vi fortsat ikke betaling, udsendes første rykkerskrivelse pålagt renter samt rykkergebyr.
Ved fortsat manglende betaling, udsendes anden rykkerskrivelse pålagt renter, gebyr samt et kompensationsgebyr og varsel om inkasso.
Modtager OMBU fortsat ikke betaling, sendes betalingskravet til inkasso. OMBU forbeholder sig retten til at suspendere samarbejdet/opsige samarbejdsaftalen ved oveoverdragelse til inkasso.
En faktura er først udlignet i vores system når det fulde beløb inkl. renter, omkostninger og eventuelle gebyrer ses indbetalt

Bemærk: Er sagen overgået til inkasso skal enhver henvendelse og betaling udelukkende ske til det pågældende inkassofirma.

Genoptagelse af aftale om samarbejde kan først ske, når det fulde skyldige beløb inkl. renter, omkostninger og eventuelle gebyrer ses indbetalt.
Indbetales det fulde skyldige beløb alligevel til OMBU efter meddelelse om, at sagen er overgået til inkasso, opkræver OMBU et omkostningstillæg på 20% af fakturaens pålydende beløb netto. Dette beløb skal indbetales før kravet er indfriet til fulde, aftalen kan genoptages og beløbet dækker udelukkende vores omkostninger til oprettelse af sag hos inkassofirma.

Gebyr, rente og omkostningssatser 2024
Gebyr: DKK 100,00
Rentesats: 0,93%
Kompensationsgebyr: DKK 310,00

Betalingsmuligheder:
OMBU modtager betaling via MobilePay, FI-indbetalingslinje eller bankoverførsel.

Ansvarsfraskrivelse
OMB kan ikke gøres ansvarlig for, at tjenester der benyttes til Online Marketing ændrer regler/politik der derved påvirker kundens resultater eller fører til udelukkelse af kundens hjemmeside.

På grund af konkurrenceevnen for nogle søgeord / sætninger, løbende ændringer i søgemaskine- rankings algoritmer og andre konkurrencemæssige faktorer, kan OMB ikke garantere No.1 positioner eller konsekvente top 10 positioner for et bestemt søgeord, sætninger eller søgeord.

Google kan i enkelte tilfælde hindre placeringer af nye hjemmesider (eller sider) indtil de har bevist deres levedygtighed ved at eksistere i mere end “x” tid, eller har nok linkstyrke. OMB påtager sig intet ansvar for placering, trafik, indekseringsspørgsmål i forbindelse med sådanne sanktioner. Kunden forstår, at ranking af nye hjemmesider er meget vanskeligere end ranking af gamle og etablerede sites og bør ikke have urealistiske forventninger til placeringer, trafik og indtægter.

En ny hjemmeside kan få et midlertidigt løft i rankings for nogle målrettede søgeord i få dage, men så ryger den muligvis længere ned igen. Dette er kendt som ‘nye sites boost effekt’, og dette er ret almindeligt at se. Derfor forstår kunden, at placeringen i søgeresultater kan være variabel.   Lejlighedsvis, vil søgemaskiner få din hjemmesider til at tabe placeringer i søgemaskinen, tilsyneladende uden grund. Oftest vil disse placeringer komme tilbage igen, uden ekstra SEO-indsats.   En hjemmesides søgemaskineranking kan svinge hvornår som helst, på grund af igangværende ændringer i placeringsalgoritme ændret online marketing bestræbelser fra konkurrenter eller begge dele.

OMB giver ingen garanti for projektets tidslinje eller ekstraudgifter der kan blive pålagt i forbindelse med brug af online tjenester ifølge samarbejdsaftalen.

OMB fraskriver sig et hvert ansvar for online marketing arbejde der er udført eller igangværende, såfremt SEO-arbejdet er ødelagt helt eller i delvist enten bevidst eller ubevidst af andre end OMB eller er ændret uden skriftlig forudgående høring af kundens kontaktperson i OMB.
Onlinemarketingarbejdet anses for at blive ødelagt enten helt eller i delvis, hvis følgende ændringer men ikke begrænset til er sket:

 • Ændringer i fil/filer eller mappe/mapper/omplacering af fil i en anden mappe eller placering af mappe i en anden mappe eller subdomæne, ændringer i header i et dokument, ændring af teksten i titel-tag, at fjerne visse HTML-tags som kræves til webstedets godkendelse.
 • Sletning af et link, en mappe, fil-, web-dokument eller subdomæne. Ændring af tekst på et web-dokument, såsom at ændre formateringen af ​​teksten eller flytte teksten. Hvis Analytics-koden er fjernet i den webside, som bruges til at spore trafikken på webstedet. Links ud til en hjemmeside uden forudgående høring af OMB.
 • Tilføjelse af en fil, en mappe, web-dokument, widget eller funktionalitet.
 • Omdøbning af webadresserne på eksisterende web-dokumenter.
 • Nedtagning hjemmeside eller en del af hjemmesiden.
 • Omdøbning, re-lokalisering, tilføjelse eller fjernelse af en fil, mappe eller sub domæne på en web server, herunder web-dokumenter, robots.txt, htacess fil, sitemap.xml, rss.xml osv.
 • Forandringer af hjemmesidens arkitekturændringer i ankertekst.
 • Foretagelse af nogle former for ændringer på et optimeret website.


OMB giver ingen garantier for projektets tidslinje eller ekstra udgifter (såsom opkrævning af ekstra gebyrer osv.) hvis forsinkelsen skyldes:

 1. At kunden ikke har fremsendt materiale tidsnok eller ikke har reageret på andre henvendelser fra OMB der udløser en forsinkelse herunder aftalte adgang (login og password) eller adgange til drev med dokumenter o.a. materiale.
 2. Kunden undlader at foretage de nødvendige ændringer på hjemmesiden, som anbefalet af OMB for at udføre online marketing.
 3. Der er server udfald i længere tid på kundens hjemmeside.
 4. Kunden afslår at følge OMB råd og forslag der kan medføre, at de ønskede resultater ikke opnås.
 5. OMB er ikke ansvarlig for, hvis kunden overskriver det udførte online marketing -arbejde.


Ændringer i gældende forretningsbetingelser
OMB udsender på den af kunden oplyste e-mailadresse altid information, hvis der ændres i gældende forretningsbetingelser. OMB fraskriver sig ansvar for om denne e-mail modtages og læses.
Det er kunden ansvar selv at holde sig opdateret om de gældende forretningsbetingelser på https://jimihove.dk/forretningsbetingelser/

Gældende juridiske aspekter og lov
Ethvert tvist i der måtte opstå i forbindelse med udførelse af opgaven som beskrevet i samarbejdsaftale er underlagt Dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for en Dansk domstol placeret i Viborg.